Käyttöehdot

1. Yleistä

Poltaire -verkkopalvelu on Opinion Media Oy:n (jäljempänä ”Opinion Media”) tuottama ja pääasiallisesti osoitteessa www.poltaire.fi julkaisema palvelu (jäljempänä “Palvelu”). Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia Opinion Median valinnan mukaan. Palvelun käyttö edellyttää, että Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Opinion Media pyrkii siihen, että Palvelu on laadultaan mahdollisimman korkeatasoista, mutta ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Opinion Medialla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti omiin tarkoituksiinsa. Käyttäjällä ei ole oikeutta valmistaa Palvelun sisällöstä kopioita eikä saattaa sen sisältöä tai sisällön osaa yleisön saataville tietoverkon kautta tai muulla tavoin ilman Opinion Median etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Käyttäjä.

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Opinion Media tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

3. Palvelun sisältö

Opinion Media vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, lainmukaisuudesta, hyvän tavan mukaisuudesta, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Ohjelmien oikeudet ovat ohjelmien lisenssinhaltijoilla.

Opinion Media ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä, kuten Käyttäjien Palveluun toimittamasta aineistosta (esimerkiksi kysymyksistä, keskusteluista, mielipiteistä, artikkeleista, kuvista, videoista tai muusta vastaavasta aineistosta (jäljempänä “Aineisto”). Opinion Media ei valvo tai tarkista Palveluun toimitettua tai kolmansilta osapuolilta saatua Aineistoa, eikä opinion Media vastaa näiden Aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Opinion Media ei vastaa Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn Aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvasta vahingosta. Aineistoa ei palauteta.

Käyttäjä vastaa Aineistosta, jonka Käyttäjä toimittaa Palveluun tai Palvelun kautta toisille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän Palveluun toimittama tai Käyttäjän Palvelun kautta saataville saattamaa Aineistoa voidaan käyttää ja julkaista Palvelussa ja että Aineisto on näiden käyttöehtojen mukaista, eikä aiheuta häiriötä Opinion Median tai kolmannen osapuolen viestintäverkolle tai tietojärjestelmille tai loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Opinion Media ei vastaa toisten käyttäjien Palveluun lataamien Aineistojen tai tietojen Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

Opinon Medialla on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta käyttäjän Palveluun toimittamaa Aineistoa sekä poistaa Palvelussa jo julkaistu Aineisto tai muuttaa sitä.

Kaikki oikeudet Käyttäjän Palveluun toimittamaan Aineistoon jäävät Käyttäjälle. Käyttäjä myöntää Opinion Medialle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, peruuttamattoman ja maksuista vapaan oikeuden valmistaa Aineistosta kappaleita sekä julkaista ja saattaa Aineisto yleisön saataville Palvelussa, sekä käyttää ja hyödyntää Aineistoa sanottujen palveluiden ja niiden markkinoinnin yhteydessä. Opinion Media voi tehdä Aineistoon muutoksia siinä määrin kuin edellä myönnetyn oikeuden hyödyntäminen edellyttää. Opinion Media voi siirtää tässä sille myönnetyt oikeudet eteenpäin tai myöntää niihin alilisenssejä muille kolmansille osapuolille. Käyttäjä myöntää Opinion Medialle oikeudet Aineistoon korvauksetta. Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet ja muut luvat (kuten luvat videoissa ja kuvamateriaalissa esiintyviltä henkilöiltä) tässä mainitun oikeuden myöntämiseen.

Opinion Media ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu lääketieteellisiksi, kaupallisiksi tai muunkaltaisiksi Opinion Media sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoiksi, eikä niiden perusteella siten voi esittää Opinion Mediaa kohtaan vaatimuksia.

Kaikki äänestyksen yhteydessä syntyvä data on Opinion Median omaisuutta. Dataa voidaan käyttää mainontaan ja mainonnan kohdentamiseen. Dataa voidaan välittää kolmansille osapuolille, ja mainonnan kohdentaminen voidaan tehdä kolmansien osapuolten toimesta.

4. Henkilötietojen, evästeiden ja paikannustietojen käyttö

Henkilötietojen tallentaminen ja käsittely

Opinion Media käsittelee Käyttäjien rekisteröitymisen yhteydessä antamia ja myöhemmin kerättyjä henkilötietoja rekisteriselosteen sekä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Äänestystapahtumasta ei synny henkilötietoja. Äänestysdataa ei yhdistetä henkilötietoihin, se ei ole palvelussa mahdollista.

Evästeet

Palvelun käytön yhteydessä Opinion Media tallentaa Käyttäjän päätelaitteille evästeitä, jotka ovat välttämättömiä Käyttäjän tilaaman Palvelun tarjoamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa Käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla Palvelu voi tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat eri selaimet. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Myös ns. kolmannet osapuolet, esimerkiksi verkkopalvelussa käytettävät mainosverkostot, saattavat hyödyntää evästeiden avulla kerättyjä tietoja mm. mainonnan kohdistamiseen.

Käyttäjä voi torjua evästeet muokkaamalla verkkoselaimensa asetuksia. Mikäli käyttäjä päättää torjua evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Palvelun tarjoamaa verkkopalvelua.

Paikannustiedot, IP-osoite

Palvelu käyttää verkkopalvelussaan hyödyksi päätelaitteen GPS-paikannustietoja. Paikannustietoja ovat karttakoordinaatit päätelaitteen sen hetkisestä olinpaikasta. Paikannustiedon yhteydessä tallennetaan myös tapahtuman aika ja päätelaitteen IP-osoite. IP-osoitetta voidaan myös käyttää paikannuksessa, IP-osoite antaa kuitenkin lähtökohtaisesti vain karkean sijainnin. Opinion Media ei vastaa siitä, että paikannustiedot ovat oikein.

Käyttäjä voi torjua päätelaitteen GPS-paikannustietojen käytön muuttamalla verkkoselaimensa asetuksia tai kieltämällä tietojen käytön, kun verkkoselain kysyy lupaa niiden käyttämiselle. Mikäli Käyttäjä päättää torjua paikannustietojen käytön, Käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Palvelun tarjoamaa verkkopalvelua. Palvelu voi käyttäää paikannuksessa tästä huolimatta IP-osoitetta.

IP-osoitetta tai paikannustietoa ei yhdistetä henkilötietoihin, se ei ole palvelussa mahdollista. IP-osoitetta ja paikannustietoa voidaan käyttää mainonnan kohdentamiseen.

Käyttäjän päätelaitteesta voidaan kerätä myös muita saatavissa olevia tietoja kuten selaimen tyyppi, web-osoite, josta käyttäjä on tullut Palveluun, millä sivuilla Palvelussa on vierailtu ja kuinka paljon aikaa Palvelussa on käytetty.

5. Käyttöehtojen muuttaminen

Opinion Media voi muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta internet-sivustollaan. Muutettuja käyttöehtoja sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen, jonka Opinion Media toteaa muutosta koskevassa ilmoituksessaan. Mikäli Käyttäjä ei halua noudattaa muuttuneita ehtoja, hänen on lopetettava Palvelun käyttö.

6. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Palveluun sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa.

7. Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 1.1.2016 ja ovat voimassa toistaiseksi.

©2024 Opinion Media Oy

Poltaire

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account